face

Edvīns Bērziņš

VAS “Latvijas dzelzceļš” valdes priekšsēdētājs, prezidents

2018. gada darbība un finanšu rezultāti liecina, ka “Latvijas dzelzceļš” ir pierādījis savu spēju pārvarēt sarežģītus periodus, vienlaikus sasniedzot pozitīvi vērtējamus darbības rezultātus un radot jaunu redzējumu nākotnes attīstībai.

Uzsākot 2018. gadu, visa transporta un loģistikas nozare – ne tikai dzelzceļš, bet arī ostās strādājošie uzņēmumi – piedzīvoja izaicinājumiem bagātu periodu globālās politiskās situācijas radīta kravu pārvadājumu apjoma samazinājuma dēļ. Tomēr jau gada pirmajos mēnešos tranzīta kravu pārvadājumi no ārvalstīm sāka pieaugt, un tādi tie ir saglabājušies līdz 2018. gada beigām. Kravu pārvadājumu apjoms 2018. gadā palielinājās par 12% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. Pieauga arī pasažieru pārvadājumu apjomi. Tādējādi “Latvijas dzelzceļš” ne tikai saglabāja uzņēmuma finanšu stabilitāti, bet īstenoja dažādas uz koncerna darbības attīstību vērstas aktivitātes.

2018. gads kļuva arī par zīmīgu atskaites punktu LDz vēsturē – šajā gadā tika gan nostiprināts valsts redzējums dzelzceļa infrastruktūras attīstībai (Ministru kabinets 6.novembrī apstiprināja Indikatīvo dzelzceļa infrastruktūras attīstības plānu 2018.-2022.gadam), gan arī uzņēmums akceptēja un pirmoreiz publiski definēja savu nākotnes redzējumu, tostarp iepazīstinot ar jaunu LDz zīmolu.

Tādējādi aizvadīto gadu rezumē trīs būtiskas jomas, kurās notikušas izmaiņas

Valsts redzējums, kas ietverts Indikatīvajā dzelzceļa infrastruktūras attīstības plānā un ar to saistītajā daudzgadu līgumā starp Satiksmes ministriju un LDz, paredz, ka piecu gadu griezumā tiek saglabāts esošais infrastruktūras apjoms, kvalitāte un jauda, kā arī tiek īstenoti vairāki dzelzceļa infrastruktūras konkurētspējai būtiski investīciju projekti.

Šie dokumenti arī paredz valsts saistības nodrošināt infrastruktūras pārvaldītāja (LDz) finanšu līdzsvaru, ja plānā paredzēto uzdevumu izmaksas pārvadājumu tirgus apstākļu dēļ pārsniedz LDz ieņēmumus. Vienlaikus LDz, parakstot daudzgadu līgumu, ir apņēmies nodrošināt stabilu infrastruktūras lietošanas maksu pārvadātājiem, tādējādi garantējot paredzamus apstākļus tirgus dalībniekiem – tiktāl, cik pārvadājumu attīstība atkarīga no dzelzceļa infrastruktūras lietošanas izmaksām. Citiem vārdiem, LDz savā darbības jomā ir uzņēmies saistības nodrošināt transporta un loģistikas nozarei stabilus darbības apstākļus un nemainīgu pakalpojumu kvalitāti.

Līdzās minētajiem dokumentiem, kas ietver valsts definētās prasības un arī saistības, 2018. gadā LDz padome ir apstiprinājusi VAS “Latvijas dzelzceļš” Vidēja termiņa darbības stratēģiju 2017.-2022. gadam, kas ietver uzņēmuma darbības virzienu, attīstības perspektīvu un risku analīzi. Uz stratēģijas bāzes ir izstrādāts uzņēmuma saimnieciskās darbības plāns, un 2019. gadā notiek aktīvs darbs pie Koncerna “Latvijas dzelzceļš” ilgtermiņa stratēģijas izstrādes.

Pamats ilgtermiņa skatījumam ir ielikts, izstrādājot koncepciju par koncerna stratēģisko pozicionējumu, kura pamatā ir ne tikai esošo darbības un attīstības virzienu analīze, bet plašāks redzējums par transporta un loģistikas nozares attīstību pasaulē un Latvijā. Saskaņā ar šo redzējumu esam definējuši, ka LDz attīstības ceļš ir virzība uz pilnvērtīgu un labi pārvaldītu transporta, loģistikas un tehnoloģiju uzņēmumu grupu, kurā līdzšinējos darbības virzienus infrastruktūras nodrošināšanā un pārvadājumu veikšanā papildina aktīva pārrobežu sadarbība jaunu loģistikas pakalpojumu attīstībā, kā arī viedajās tehnoloģijās balstīti kustības vadības, drošības, loģistikas un citi risinājumi.

Šo redzējumu rezumē jaunais LDz zīmols un devīze “Nekas nav par tālu!”, un, lūkojoties no šādas perspektīvas, LDz ir visas iespējas sasniegt tālākos pasaules kontinentus, radīt vēl nebijušus efektīvus un konkurētspējīgus tehnoloģiskos risinājumus, tādējādi nodrošinot Latvijai reģiona loģistikas izcilības centra godu.

Tomēr ikviens sasniegums nāk ar smagu darbu, un bieži vien noturēt iegūto rezultātu ir grūtāk nekā gūt pirmreizējus panākumus. Tieši tādēļ uzskatām, ka izšķiroša nozīme ir pastāvīgi aktīvam darbam, augstai efektivitātei un mērķtiecīgai sadarbībai ārējos tirgos.

Lai arī VAS “Latvijas dzelzceļš” ir infrastruktūras pārvaldītājs Latvijas teritorijā, tā pārvaldītā koncerna uzņēmumu un arī plašākas transporta un loģistikas nozares panākumi ir atkarīgi no tā, cik pārliecinoši un proaktīvi esam ārpus Latvijas. Valsts uzņēmumus daudzviet, īpaši Āzijas reģionā uztver atšķirīgi no privātiem tirgus dalībniekiem, tādēļ 2018. gadā kopā ar visu lielāko Latvijas ostu vadību, arī Rīgas lidostu un “Latvijas pastu” esam turpinājuši piedalīties starptautiskā mārketinga pasākumos Krievijā, Baltkrievijā, Ķīnā, Kazahstānā, Uzbekistānā, Indijā un citās valstīs, iepazīstinot ar Latvijas tranzīta koridora iespējām un priekšrocībām.

Daudzas no šīm vizītēm nenes tūlītējus rezultātus un to pozitīvā ietekme ir redzama tikai ilgākā perspektīvā, tomēr dažkārt ir zņēmumi – par tādu var uzskatīt dalību Ķīnas Top500 uzņēmumu forumā 2018. gada septembrī. Foruma laikā izdevās noslēgt stratēģisko sadarbības līgumu ar Siaņas Starptautisko tirdzniecības un loģistikas parku, bet jau pēc diviem mēnešiem Rīgas ostā ieradās pirmais konteinervilciens no šīs Ķīnas pilsētas.

2018. gads nesis panākumus arī sadarbībā ar tuvākiem tirgiem. Piemēram, Minska-Rīga kravas ekspresvilciens, kas tika izveidots februārī, līdz gada beigām bija pārvadājis jau 180 sastāvu. Turklāt ciešā sadarbībā ar Baltkrievijas dzelzceļu tika panākts, ka pārvadājums ilgst nevis 28 stundas, kā sākotnēji plānots, bet tikai nedaudz vairāk par 20 stundām.

Lai nodrošinātu šī un citu starptautisku projektu attīstību, nepieciešama konkurētspējīga infrastruktūra. LDz sliežu ceļi atbilst visaugstākajiem kvalitātes standartiem, savukārt mūsu nākotnes plānos ietilpst gan pasažieru infrastruktūras attīstība, gan efektivitātes paaugstināšana lielākajos tranzīta mezglos Rīgā un Daugavpilī. Jāuzsver, ka būtiskākais mērķis ir – veidot mūsdienīgu, videi draudzīgu, elektrificētu dzelzceļa infrastruktūru, pakāpeniski aizstājot dīzeļvilci ar elektrolokomotīvēm.

2018. gadā ir veikti nozīmīgi soļi Ministru kabineta iepriekš apstiprinātā Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācijas īstenošanai – saņemti pozitīvi Centrālās finanšu un līgumu aģentūras un Eiropas Komisijas konsultatīvās institūcijas JASPERS IQR atzinumi, kā arī uzsākta iepirkuma procedūra, lai, saņemot gala lēmumu par projekta īstenošanu no Eiropas Komisijas, nekavējoties varētu uzsākt tā realizāciju.

Elektrifikācijas īstenošanai ir būtiska loma Latvijas tranzīta koridora konkurētspējas nodrošināšanā ilgtermiņā – citu valstu pieredze liecina ne tikai par pozitīvo efektu uz vides aizsardzību, bet arī par pārvadājumu izmaksu samazinājumu. Turklāt daudzas lielās kompānijas, kurām nepieciešama saražoto preču transportēšana, savos stratēģiskajos dokumentos ierakstījušas principu – ja ir līdzvērtīgas iespējas, apstākļi un izmaksas nogādāt kravas konkrētajā galamērķī pa dažādiem transporta koridoriem, viņi prioritāri izvēlas zaļos koridorus ar samazinātu kaitīgo izmešu daudzumu, kas būtiski ietekmē viņu darbības radītos kopējos kaitīgo izmešu apjomus.

Raugoties nākotnē – 2019. gadā mēs turpināsim aktīvi strādāt pie biznesa procesu uzlabošanas, darbojoties gan kā infrastruktūras pārvaldītājs, gan kā koncerns kopumā. Līdz ar iekšējo procesu uzlabošanu esam izvirzījuši arī ar stratēģisko attīstību saistītus izaicinājumus digitalizācijas jomā, inovāciju ieviešanā, kā arī tehnoloģiju modernizācijas jomā.

Un visbeidzot – esmu pārliecināts, ka “Latvijas dzelzceļš” izveidotais stratēģiskais redzējums, veiktās iestrādnes, īstenotā un labus rezultātus nesošā biznesa modeļa pārveide un efektivitātes paaugstināšana, kā arī profesionālā darbinieku komanda ļaus koncernam “Latvijas dzelzceļš” sasniegt izvirzītos mērķus. Turklāt ieguvēji būsim mēs visi – gan ikkatrs koncerna darbinieks un tā ģimene, gan Latvijas tautsaimniecība kopumā!